Αρχική σελίδα Το σχολείο μας Βαθμολογίες τετραμήνων-Βαθμός ετήσιας επίδοσης

Βαθμολογίες τετραμήνων-Βαθμός ετήσιας επίδοσης

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ 

Πως προκύπτει η προφορική βαθμολογία τετραμήνων;

Για την αξιολόγηση του μαθητή κατά τετράμηνο ο διδάσκων συνεκτιμά:

α) τη συμμετοχή του στη διδακτική μαθησιακή διαδικασία,

β) την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο μάθημα,

γ) την επίδοσή του στις γραπτές δοκιμασίες,(test, ένα ωριαίο διαγώνισμα σε κάθε τετράμηνο)

δ) τις εργασίες που εκτελεί στο σχολείο ή στο σπίτι. Οι γραπτές δοκιμασίες διακρίνονται στις ολιγόλεπτες και στις ωριαίες.


ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ

 

Για τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο τετραμήνων

 

Για τις Α ́ και Β ́ τάξεις του Γενικού Λυκείου ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή 

 σε κάθε μάθημα γραπτώς εξεταζόμενο είναι ο μέσος όρος του ετήσιου προφορικού 

 βαθμού με τον αντίστοιχο βαθμό των γραπτών εξετάσεων και εκφράζεται ως δεκαδικός  

 με προσέγγιση δεκάτου.

 

Για τη Γ ́ τάξη Γενικού Λυκείου ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του 

μαθητή σε κάθε μάθημα γραπτώς εξεταζόμενο είναι το άθροισμα του ετήσιου προφορικού 

βαθμού σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) και του βαθμού των γραπτών εξετάσεων 

 σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) και εκφράζεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου.


ΚΛΑΔΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ             : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ- ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ- ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ                              

MΑΘΗΜΑΤΙΚΑ          :  ΑΛΓΕΒΡΑ-ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 


ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ  : ΦΥΣΙΚΗ- ΧΗΜΕΙΑ- ΒΙΟΛΟΓΙΑ


 

Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης στα μαθήματα που αποτελούν κλάδους είναι ο μέσος όρος

των βαθμών των μαθημάτων-κλάδων και γράφεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου.